საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ბიზნესგარემო მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის

1 ივნისი, 2009 - 1 ივლისი, 2009

პარტნიორი:
საერთაშორისო ექსპერტთა კორპუსი, USAID

პროექტის მიზანი:

საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის მდგომარეობის შესწავლა, ამ სფეროში არსებული პრობლემების იდენტიფიკაცია და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა: სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელთ არსებული ინფორმაციის თავმოყრა და ანალიზი; სატელეფონო კვლევა 500 მცირე და საშუალო საწარმოში; ჩატარდა ფოკუს ჯგუფი სხვადასხვა სექტორში დასაქმებული მეწარმეების მონაწილეობით; ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა საერთაშორისო ორგანიზაციების, სახელმწიფო და კერძო სექტორის წარმომადგენლების მონაწილეობით; მომზადდა და გამოიცა ანგარიში მცირე და საშუალო ბიზნესის მდგომარეობის შესახებ.

პროექტის ბენეფიციარები: მეწარმეები და ფიზიკური პირები.

გაუზიარე მეგობრებს:

პროექტები

პარტნიორი:
სურსათის ეროვნული სააგენტო, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

პარტნიორი:
ა(ა)იპ თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

პროექტები | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი