საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

გადასახადები და საგადასახადო სისტემა I

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევში დეტალურადაა განხილული გადასახადის სახეები, მათი გადახდისა და გაანგარიშების წესი, გადახდის ვადები, საგადასახადო ურთიერთობაში მონაწილე სუბიექტის უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობა, კონტროლისა და საგადასახადო დავასთან დაკავშირებული პროცედურები და სხვ. 

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი