საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

მცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2009

პუბლიკაცია წარმოადგენს სხვადასხვა ტიპის კვლევების გაერთიანებულ ანალიზს, რომელიც ასახავს საქართველოში არსებული ბიზნესგარემოს პრობლემებსა და გამოწვევებს მცირე და საშუალო ბიზნესის კუთხით; ასევე სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას, საქართველოში განხორციელებულ...

სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამის მონაწილეობითი მონიტორინგი თბილისში 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2009

პუბლიკაციაში მოცემულია 2008-2009 წელს მონაწილეობითი მონიტორინგის ფარგლებში ქ. თბილისში ჩატარებული კვლევის მეთოდოლოგია, შედეგები და ძირითადი მიგნებები.

ქალი და ბიზნესი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2009

სახელმძღვანელო განკუთვნილია 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და იძულებით გადაადგილებული ქალებისთვის და სთავაზობს მათ ბიზნესის დასაწყებად და საწარმოებლად საჭირო ყველა სახის ინფორმაციას.

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი