საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამის მონაწილეობითი მონიტორინგი (აჭარა)

გამოქვეყნებული: 18 აგვისტო, 2008

პუბლიკაციაში მოცემულია 2007-2008 წლებში მონაწილეობითი მონიტორინგის ფარგლებში აჭარის რეგიონში ჩატარებული კვლევების მეთოდოლოგია, შედეგები და ძირითადი მიგნებები.

ფონდების მოძიების საჭიროების შესწავლა

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

საქართველოს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში ფონდების მოზიდვის საჭიროების შეფასებაზე ორიენტირებული კვლევა წარმოგვიდგენს 300 ასეთ ორგანიზაციისა და 3 ფოკუს-ჯგუფის შესწავლის შედეგებს. კვლევები განხორციელდა თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში. კვლევა დასრულდა 2008 წლის...

მიკრო-კვლევები 2008

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

ანგარიშში მოცემული მიკრო-კვლევები განხორციელებულია რესურს ცენტრის მიერ და მოიცავს საქართველოს სხვადასხვა ბიზნეს სექტორის ზოგად აღწერილობას, მომხმარებლის კვლევასა და ანალიზს.

პოსტ-კონფლიქტური ბიზნესგარემოს შეფასება

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ბიზნესგარემოს შეფასების შედეგები და დასკვნები ეყრდნობა 2008 წლის ოქტომებრში 1000 მეწარმის რაოდენობრივი კვლევის დასკვნებს. ქართული ბიზნესი სერიოზულად დაზარალდა საომარი მოქმედებებისა და მსოფლიო ფინანსური კრიზისის გამო. 

მეწარმის სამაგიდო წიგნი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

წიგნში ასახულია მეწარმისათვის საჭირო ყველა სახის ინფორმაცია, იქნება ეს ბიზნესგეგმის მომზადება, ბიზნესის რეგისტრაცია, გადასახადები, ბიზნესგარემოს ანალიზი თუ სხვა...

როგორ მოვიძიოთ დაფინანსება

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

გზამკვლევი განკუთვნილია არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და აწვდის მათ ამომწურავ ინფორმაციას ფონდების მოძიების შესახებ...

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი