საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ტრანზიტი საქართველოს გავლით

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევი გადმოგვცემს საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებულ პროცედურებს, TIR კარნეტის შესახებ ინფორმაციას, აღწერს ძირითად სატრანზიტო მარშუტებს საქრთველოში და სხვ.

გადასახადები და საგადასახადო სისტემა I

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევში დეტალურადაა განხილული გადასახადის სახეები, მათი გადახდისა და გაანგარიშების წესი, გადახდის ვადები, საგადასახადო ურთიერთობაში მონაწილე სუბიექტის უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობა, კონტროლისა და საგადასახადო დავასთან დაკავშირებული პროცედურები და...

წლიური ანგარიში 2006 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

წლიური ანგარიშში მოცემულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის 2006 წლის მნიშვნელოვანი მოვლენები და საქმიანობები.

სახელმწიფო ბიუჯეტი და მისი მონიტორინგის მეთოდები

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევში გაანალიზებულია საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა, ბიუჯეტის შემოსულობები, ბიუჯეტის გადასახდელები, მისი ფორმირების პროცესი, საბიუჯეტო თანხების მოძრაობა და საბიუჯეტო პროცესის მონიტორინგი.

ბიულეტენი #9: ”ეკონომიკა და ბიუჯეტი”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევში გაანალიზებულია საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა, ბიუჯეტის შემოსულობები, ბიუჯეტის გადასახდელები, მისი ფორმირების პროცესი, საბიუჯეტო თანხების მოძრაობა და საბიუჯეტო პროცესის მონიტორინგი.

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი