საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

როგორ მივიღოთ პროდუქციის ექსპორტ-იმპორტის ნებართვა 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

გზამკვლევში დეტალურადაა გაწერილი ის პირობები და პროცედურები, რომლებიც საჭიროა ექსპორტ-იმპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის სფეროში ნებართვის მისაღებად, ასევე მის გაცემაზე უარის თქმის, შეჩერების, გაუქმებისა და გასაჩივრების საფუძვლები. 

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი