საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

ბიულეტენი #8: ”ეკონომიკა და ბიუჯეტი”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში მოცემულია 2005 წლის 6 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების მონიტორინგის შედეგები,...

ბიულეტენი #7: "ეკონომიკა და ბიუჯეტი"

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში მოცემულია 2005 წლის I კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგის შედეგები,...

ბიულეტენი #6: ”ანგარიში 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგის შედეგების შესახებ”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში მოცემულია 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შესრულების...

საქართველოში მიმდინარე პრივატიზაციის პროცესის ზოგადი ანალიზი 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

პუბლიკაციაში გაანალიზებულია პრივატიზაციის არსი, ფორმები, საკანონმონმდებლო ბაზა, პრივატიზაციის...

საერთაშორისო ორგანიზაციების ზოგადი მიმოხილვა და მათი თანამშრომლობა საქართველოსთან

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში მოცემულია გაეროს, საერთაშორისო სავლუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის, მსოფლიო სავაჭრო...

”ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” კანონის პროექტის ზოგადი შეფასებები, მუხლობრივი შენიშვნები და რეკომენდაციები"

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

პუბლიკაციაში მოცემულია ისეთი საკითხები, როგორებიცაა კანონის რეგულირების სფერო; საქმიანობის,...

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი