საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამის მონაწილეობითი მონიტორინგი (აჭარა)

გამოქვეყნებული: 18 აგვისტო, 2008

პუბლიკაციაში მოცემულია 2007-2008 წლებში მონაწილეობითი მონიტორინგის ფარგლებში აჭარის...

ფონდების მოძიების საჭიროების შესწავლა

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

საქართველოს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში ფონდების მოზიდვის საჭიროების შეფასებაზე...

მიკრო-კვლევები 2008

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

ანგარიშში მოცემული მიკრო-კვლევები განხორციელებულია რესურს ცენტრის მიერ და მოიცავს საქართველოს...

პოსტ-კონფლიქტური ბიზნესგარემოს შეფასება

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ბიზნესგარემოს შეფასების შედეგები და დასკვნები ეყრდნობა 2008 წლის...

მეწარმის სამაგიდო წიგნი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

წიგნში ასახულია მეწარმისათვის საჭირო ყველა სახის ინფორმაცია, იქნება ეს ბიზნესგეგმის მომზადება,...

როგორ მოვიძიოთ დაფინანსება

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

გზამკვლევი განკუთვნილია არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და აწვდის მათ ამომწურავ ინფორმაციას...

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი