საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამის მონაწილეობითი მონიტორინგი (სამეგრელო)

გამოქვეყნებული: 19 ნოემბერი, 2007

პუბლიკაციაში მოცემულია 2006-2007 წლებში მონაწილეობითი მონიტორინგის ფარგლებში სამეგრელოს რეგიონში...

გადასახადები და საგადასახადო სისტემა II

გამოქვეყნებული: 1 მაისი, 2007

გზამკვლევში დეტალურადაა განხილული გადასახადის სახეები, მათი გადახდისა და გაანგარიშების წესი,...

ბიზნესგარემოს კვლევა

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2007

კვლევა წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელიც სრულად ასახავს საქართველოში არსებულ ბიზნესგარემოს....

წლიური ანგარიში 2007

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2007

წლიური ანგარიშში მოცემულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის 2007 წლის მნიშვნელოვანი...

ანგარიში: ბიზნესზე მარეგულირებელი კანონმდებლობის გავლენის შეფასება

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2007

პუბლიკაციაში წარმოდგენილია ბიზნესზე მარეგულირებელი კანონმდებლობის გავლენის შეფასება ყველა...

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი